biuras@alytausvsb.lt (8 315) 51 653

Vasaros metas sode: kaip apsaugoti savo sveikatą?

2018-05-11

     Že­mės ūkio dar­bai – šiuo metu dau­ge­lio žmo­nių rū­pes­tis. Po žiemos kūną prie didesnio krūvio reikia pratinti po truputį. Pirmiausia pradėkite nuo pasivaikščiojimo, lengvos mankštos, o po to – imkitės tolimesnių žemės ūkio darbų. Dirbant bet kokius darbus, o ypač keliant svorį, svarbu atkreipti dėmesį į kūno padėtį. Svarbu dirbti nepasilenkus: didesnis krūvis turi tekti ne nugarai, o rankoms ir kojoms, taip pat dirbant sode svarbu įtraukti ir įtempti pilvą taip, kad bamba judėtų link stuburo. Didesnį svorį galima padalinti į dvi dalis ir jas pakelti abiem rankomis. Jeigu turite sąnarių ar stuburo problemų, užsidėkite apsaugančius įtvarus. Taip pat rekomenduojama dirbant sode daryti trumpas pertraukėles, kurių metu galite atlikti tempimo pratimus, atpalaiduoti raumenis. Po fizinio krūvio neskubėkite, o pailsėkite 10 – 15 minučių horizontalioje padėtyje sodo namelyje arba lėtai pasivaikščiokite po sklypą. Šie visi patarimai padės išvengti traumų ir skausmo tikimybės.

 

     Sten­ki­tės ne­dirb­ti pa­čiu karš­čiau­siu die­nos me­tu – nuo 11 iki 16 val. Ypač pa­vo­jin­ga kait­ri sau­lė pir­mą­syk ap­si­nuo­gi­nu­siems žmo­nėms, to­dėl dirb­ti dar­že at­su­kus sau­lei ne­pri­deng­tą nu­ga­rą ar pe­čius itin ri­zi­kin­ga – ga­li­te nu­deg­ti odą. Prieš dirb­da­mi sau­lė­je, odą pa­tep­ki­te ap­sau­gi­niu kre­mu nuo sau­lės. Jei­gu iš­veng­ti odos nu­de­gi­mo sau­lė­je vis dėl­to ne­pa­vy­ko, už­dė­ki­te ant skau­da­mos vie­tos šal­tu van­de­niu su­drė­kin­tą rankš­luos­tį.

 

     Dirbdami gamtoje būtina tinkamai apsirengti. Dėvėkite lengvus medvilninius drabužius, venkite drabužių iš sintetinių audinių, avalynę rinkitės odinę, nepamirškite galvos apdangalų.

 

    Esant aukštai aplinkos temperatūrai suintensyvėja prakaitavimas, kartu su prakaitu netenkama svarbių organizmo gyvybinėms funkcijoms druskų. Atkreipkite dėmesį, kad per karščius būtina gaivintis dažniau nei apima troškulys - skysčius reikia gerti pastoviai, po truputį, visą dieną, nelaukiant, kol ištrokšite.

 

     Ki­tas pa­vo­jus, ga­lin­tis iš­tik­ti be per­trau­kos dar­že ar so­de dir­ban­tį žmo­gų – tai sau­lės smū­gis. Jei­gu tik pa­ju­to­te spen­gi­mą gal­vo­je ar au­sy­se, gal­vos svai­gu­lį, bend­rą silp­nu­mą ar jus iš­py­lė šal­tas pra­kai­tas – sku­bė­ki­te į pa­vė­sį, nes dėl sau­lės smū­gio ga­li­te pra­ras­ti są­mo­nę. Jei­gu jau taip nu­ti­ko, nu­ken­tė­ju­sį­jį ar­ti­mie­ji tu­rė­tų tuoj pat nu­neš­ti į še­šė­lį, ant kak­tos už­dė­ti ska­re­lę, su­vil­gy­tą šal­tu van­de­niu, api­purkš­ti van­de­niu vei­dą. Ga­li­ma pa­trin­ti smil­ki­nius. Kai žmo­gus at­gau­na są­mo­nę, duo­ki­te ger­ti  van­dens.

 

     Per karš­tį dau­ge­lį žmo­nių iš­tin­ka ta­chi­kar­di­ja – pa­tan­kė­jęs šir­dies pla­ki­mas. Jaučiant bend­rą silp­nu­mą, pa­di­dė­jusį nuo­var­gį, su­sier­zi­ni­mą, oro trū­ku­mo jaus­mą, skaus­mą šir­dies plo­te, at­si­sės­ki­te pavėsyje, at­si­se­ki­te apy­kak­lę, kad bū­tų leng­viau kvė­puo­ti. Už­si­mer­ki­te ir abie­jų ran­kų pirš­tais 10 se­kun­džių pa­spaus­ki­te akies obuo­lius. Taip per mi­nu­tę pa­kar­to­ki­te tris kar­tus. Gi­liai įkvėp­ki­te ir ke­le­tą se­kun­džių su­lai­ky­ki­te kvė­pa­vi­mą. Po 2-3 mi­nu­čių vėl pa­kar­to­ki­te šį kvė­pa­vi­mo pra­ti­mą.

 

     Gero poilsio – gerai išsimiegokite, porą dienų venkite didesnio fizinio krūvio ir vėl daržų lysvės lauks jūsų darbščių rankų.

 

 

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

Kaip vertinate teikiamų paslaugų kokybę?
sveika mokykla 20 metų