biuras@alytausvsb.lt (8 315) 51 653

Sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra skirta vykdyti sveikatos priežiūrą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo mokyklose ugdomų vaikų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pagrindinio, pradinio ir vidurinio ugdymo programas. Padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

 

 

 

 

  

 

 

 Ugdymo įstaigose dirbančių visuomenės sveikatos specialistų funkcijos:

 • renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie mokinių/vaikų sveikatos būklę;
 • teikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių/vaikų sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą
 • teikia išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės ugdymo įstaigos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus);
 • su bent vienu mokinio/vaiko, pradėjusio lankyti ugdymo įstaigą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) turi aptarti sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų mokinių/vaikų – pagal poreikį;
 • identifikuoja mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;
 • ugdymo įstaigos aplinkoje identifikuoja visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
 • teikia siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus);
 • organizuoja mokinių/vaikų sveikatos stiprinimo priemonių ir ugdymo įstaigos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją;
 • organizuoja, veda sveikatos ugdymo užsiėmimus (pamokas, diskusijas, konkursus ir pan.), rengia stendinius pranešimus, parodas, publikacijas vaikams, jų tėvams ar teisėtiems atstovams ar ugdymo įstaigos darbuotojams vaikų sveikatos klausimais;
 • dalyvauja planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje;
 • teikia sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, moko pritaikyti jas praktiškai;
 • teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą ugdymo įstaigoje;
 • tikrina mokinių/vaikų asmens higieną;
 • planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;
 • dalyvauja įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones;
 • konsultuoja ugdymo įstaigos maitinimo paslaugų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo;
 •  mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams;
 • dalyvauja Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant Mokyklos veiklą;
 • teikia pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą.

 

_____________

DOKUMENTAI

_____________

 

Kaip vertinate teikiamų paslaugų kokybę?
sveika mokykla 20 metų